ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງຮຽນ​ເຕັກ​ນິກ – ວິຊາ​ຊີບ​ແບບ​ປະສົມ ແຂວງອຸດົມ​ໄຊ ແມ່ນ​ໂຮງຮຽນຂອງ​ລັດໄດ້ລິ​ເລີ່​ມເປີດລະບົບການຮຽນ-ການສອນມາ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ. ເຖິງປະຈຸບັນມີ ອາຍຸ 12 ປີ ກ່ວາ. ເມື່ອກ່ອນ ໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານບໍ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນສົກປີຮຽນ 2007 -2008 ໄດ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກລັດຖະບານເຢຍ ລະມັນ ໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃໜ່ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນແກ້ວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ລະບົບການຮຽນໃນປະຈຸບັນມີ 3 ລະບົບ
ຄື: 1. ລະບົບ (9​+ 3); 2. (12+2); 3. (12+2)+1,5. ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ 9 ສາຂາ ວິຊາຮຽນ ຄື: 1. ສາຂາ ປູກພືດ, 2. ລ້ຽງສັດ, 3. ​ກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາ​ສະຖານ ,4. ຊ່າງ ລົດຍົນ, 5. ຊ່າງໄມ້, 6. ໄຟຟ້າເຕັກນິກ 7. ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ, 8. ບໍລິການນຳທ່ຽວ-ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 9. ບໍລິການສວນໜ້າ ແລະ ແມ່ບ້ານ